Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2012

Diplomi

Diplomi:Distance elearning (in distanza)

Master of Artes in Philophical Counselling, The Greek Classics
4 mesi.Costo 300 euro

Licence in Consulenza Filosofica. 3 mesi. Costo 150 euro.

Diploma di Specializzazione in Pratica Filosofica 3 mesi. Costo 200 euro

Maitrice in Antropologia Filosofica e Consulenza 3 mesi Costo 250 euro

Τρίτη, 6 Μαρτίου 2012

Seminario: Epicuro e Psicoanalisi

Seminario: Epicuro e Psicoanalisi (17-3-2012)Τούτων δὲ πάντων ἀρχὴ καὶ τὸ μέγιστον ἀγαθὸν φρόνησις. διὸ καὶ
φιλοσοφίας τιμιώτερον ὑπάρχει φρόνησις, ἐξ ἧς αἱ λοιπαὶ πᾶσαι πεφύκασιν
ἀρεταί, διδάσκουσα ὡς οὐκ ἔστιν ἡδέως ζῆν ἄνευ τοῦ φρονίμως καὶ καλῶς
καὶ δικαίως, ‹οὐδὲ φρονίμως καὶ καλῶς καὶ δικαίως› ἄνευ τοῦ ἡδέως.
συμπεφύκασι γὰρ αἱ ἀρεταὶ τῶι ζῆν ἡδέως καὶ τὸ ζῆν ἡδέως τούτων ἐστὶν
ἀχώριστον./


*La prudenza è il massimo bene ed il principio di tutte queste cose. Per
questo motivo la prudenza è anche più apprezzabile della filosofia
stessa, e da essa vengono tutte le altre virtù. Essa insegna che non ci
può essere vita felice se non è anche saggia, bella e giusta; e non v'è
vita saggia, bella e giusta che non sia anche felice. Le virtù sono
infatti connaturate ad una vita felice, e questa è inseparabile dalle
virtù.*

Seminario: Maiuetica Socratica e Victor Frankl

Seminario: Maiuetica Socratica e Victor Frankl (17-3-20012)